เรื่องเด่น ประเด็นน่าสนใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567 Read More »

ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ร่วมประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2) โดยสามารถสแกน QR CODR เพื่อร่วมประเมินได้ทันที  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT2 Read More »

Scroll to Top