แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวนเป็นเงินได้

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Scroll to Top