บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
  จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ
  วัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
 • การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทําเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
 • การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป
 • การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง
  แผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แผนนิเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567-2569

รายงานผล การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2567

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Scroll to Top