ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2566

IIT

การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment

EIT

การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment

OIT

การเปิดเผยข้อมูล
Open Data Integrity and Transparency Assessment

รวมคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน = 93.71
ระดับการประเมิน (Rating Score) = A

Scroll to Top