บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดี

  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
  2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  3. ดำเนินการทางวินัย การตรวจพิจารณาวินัย การลงโทษ และการรายงานการดำเนินการทางวินัย
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทุจริตและประพฤติ มิชอบและคดีอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น  หรือที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมายและคดี

(1) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(2) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
(3) พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(4) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
(5) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมายและคดี

No posts found!

Scroll to Top