8

บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

         งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ ประโยชน์องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู็เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนาม ในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • พระราชบัญญัติ  ลูกเสือ พ.ศ. 2551
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  • กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ
    ผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
  • กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
  • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
  • พระราชบัญญัติ  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Scroll to Top