7

บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     1. ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ

         1.1  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

         1.2  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

         1.3  ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         1.4  ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

         1.5  หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว33  ลงวันที่  18 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

         1.6  หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 68  ลงวันที่  29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

         1.7 หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0704/ว 37  ลงวันที่  6  มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

         2.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

         2.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562    

            – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2563 (ฉบับที่2)

        2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

            – พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

            – พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

            – พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

            – ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

        2.4  ค่าตอบแทนการสอบ

            – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

            – แก้ไขเพิ่มเติม 

            – ข้อตกลงในการสอบกับกระทรวงการคลัง

         2.5  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

            – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

         2.6  ค่าเช่าบ้าน

             – พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

             – พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

             – พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

             – พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

              – พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552

              – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551

          2.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

             – พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2550

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554    

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

          2.8 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

              – หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

      2.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

             – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

             – หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0406.4/ว.96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553

 

3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

       3.1 ค่ารักษาพยาบาล

              – พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

              – พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

              – หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว379   ลงวันที่ 30  กันยายน 2553           

      3.2  ค่าการศึกษาบุตร

              – พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

              – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2561           

              – หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว116 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

              – หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


4. ระเบียบการเบิกเงินทดรองราชการ

            – ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

 

5. ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ

            – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

            – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

            –  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

            –  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

           –  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานว่าด้วยการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด  เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551

รายงาน new gfmis thai

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งจัดสรร เงินงวด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

No posts found!

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Scroll to Top