บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มนโนบายและแผน

         กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 • จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
 • วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
 • ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโ อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโนบายและแผน

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
 • ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527
 • แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554
 • แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 11
 • แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโนบายและแผน

Scroll to Top