คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายสท้าน วารี

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

นางชรินดา พิมพบุตร

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราถัทรคุณางกูร

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางญาณิศา โชติธนผล

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนรินภัคทร์ เวชกูล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววารุณี บารมี

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางพินทุมดี เหล่ากว้าง

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Scroll to Top