คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายสท้าน วารี

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

Tel : 0817696428

 Email : Swaree2012@gmail.com

นางชรินดา พิมพบุตร

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

Tel : 0936595393

 Email : charinda_phad@yahoo.com

นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

Tel : 0622364264

 Email : nanpaphat58@gmail.com

นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราถัทรคุณางกูร

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

Tel : 0802548954

 Email : ransirin4742@gamil.com

นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

Tel : 0878653699

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 0818719333

 Email : niratree@gmail.com

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

Tel : 0868631308

 Email :  sakonarea1@hotmail.com

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 0942659851

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางญาณิศา โชติธนผล

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

Tel : 0973437299

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางนรินทร์ภัค เวชกูล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 0872251154

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางสาววารุณี บารมี

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 0934942211

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางพินทุมดี เหล่ากว้าง

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

Tel : 0918655539

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Tel : 0895699292

 Email : sakonarea1@hotmail.com

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel : 0871614273

 Email : ict.sknarea1@gmail.com

Scroll to Top