รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต 2566

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Scroll to Top