IIT การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปีงบประมาณ 2567

Internal Integrity and Transparency Assessment

แบบวัด IIT (30ข้อ 30คะแนน)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566)

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • หน่วยงานนำช่องทางการประเมิน จากเว็บไซต์ ita 2024.pracharath.ac.thเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • บุคลากรในหน่วยงานเข้าตอบ โดยการยืนยันตัวตน และรหัส smis ของหน่วยงาน
  • จำนวนผู้ประเมินไม่น้อยกว่า 50 คน
  • เปิด-ปิด ระบบการประเมินวันที่ 30 พฤษภาคม  – 14 มิถุนายน 2567 

ผลการประเมิน IIT ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 1

การปฏิบัติหน้าที่
99.44 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2

การใช้งบประมาณ
98.12 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3

การใช้อำนาจ
99.06 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
98.31 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
99.06 คะแนน

Scroll to Top