ITA2
slid1
slid7
slid6
slid3
previous arrow
next arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ...... ยินดีให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ...... ดังค่านิยมองค์กร " ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ "
แนะนำ ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา (Big data)
โรงเรียนในสังกัด
0
จำนวนนักเรียน
0
ครูและบุคลากร
0
บุคลากร สพป.สน.1
0
ห้องเรียน
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขนาดกลาง
0
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
0
ประถมศึกษา
0
ขยายโอกาส
0
E- SERVICE
เรื่องเด่น ประเด็นน่าสนใจ
ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหาร

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ . วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.สท้าน ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน . วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.สท้าน ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา . วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.สท้าน ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ . วันที่ 22 ...->

สพป.สกลนครเขต 1 ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 อำเภอภูพาน . วันที่ 20 มิถุนายน ...->

สพป.สกลนคร เขต 1 เตรียมต้อนรับองคมนตรี . วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.สท้าน ...->

ข่าว ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานภายใน
สพป.สกลนคร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรม ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน ส่งเสริมค่านิยมองค์กร “ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ”
สพป.สกลนคร เขต 1 ในฐานะ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ข่าว ประกาศ/แต่งตั้ง

ขั้นตอนการขอรับบริการ

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย

การขอใช้รถยนต์ราชการ

ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จ บำนาญ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7)

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย/ธกส.

ขั้นตอนการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลงานวิชาการ/เอกสารเผยแพร่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
แนวทางขับเคลื่อน วPA ตำแหน่งครู
คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA 2567
คู่มือโครงการอาหารกลางวัน
ร้อยอุทาหรณ์ วิถีเรียนรู้กฎหมาย
คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ป้องกันการตั้งครรค์
การป้องกันการบูลี่
ความปลอดภัย

การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)

หน่วยงาน/เว็บไซต์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top