1

บทบาท อำนาจหน้าที่

กลุ่มอำนวยการ

(ก) งานสารบรรณ
(ข) งานช่วยอำนวยการ
(ค) งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(ง) งานยานพาหนะ
(จ) งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่

(ฉ) งานประสานงาน

(ง) งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
(จ) งานประชาสัมพันธ์
(จ) งานสวัติการสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ.2546
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
8. กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ .ศ.2546
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบุคคล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยการ

Scroll to Top