บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

นางญาณิชศา โชติธนผล

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุมนทา แสนหูม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นาย สุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

Scroll to Top