รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ขอส่งรายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

                    คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานสรุปผลการสัมมนาดังกล่าวมายังท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ QR Code ตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือ Click ตาม Link ด้านล่างนี้

 

 

 

😃😃😃Click —>รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

Scroll to Top