บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายนพดล ทีคอโงน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาพร กุลนาม

พนักงานธุรการ ส.4

นายสุรชัย โยธานัก

พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวกานติศา วงค์ษาโคตร

นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

นายทองสุข ศรีหาพุฒิ

พนักงานธุรการ ส.3

นายวัฒนา โมตา

พนักงานขับรถ

นายพิศาล สุริยะธนัง

พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง

นักการภารโรง

นางสุดารัตน์ วงสาพาน

แม่บ้าน

นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย

แม่บ้าน

นายบัญชา โกศล

ยาม

นายไพรัตน์ อามาตรทอง

ยาม

Scroll to Top