บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.อรรฆเดช ภูกันดาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางวริญทิพย์ เครือทองศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ อิศระภิญโญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจุรีพร แสนนาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชยพล สุมังคะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจักรพงษ์ อนุอัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภคพร เกษมสานต์

นักจิตวิทยา (พนักงานราชการ)

นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

Scroll to Top