บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณัฐหทัย ชุมปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอโนมา พัฒนะราช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทัศน์ชัย อภัยโส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนวัฒน์ เมืองซอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุรางค์นางค์ โกศัลวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวน้ำทิพย์ แสงสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพนมศักดิ์ ดีลา

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวอริษา หล้าหิบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top