บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณัฐหทัย ชุมปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอโนมา พัฒนะราช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทัศน์ชัย อภัยโส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนวัฒน์ เมืองซอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุรางค์นางค์ โกศัลวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวน้ำทิพย์ แสงสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอริษา หล้าหิบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top