บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนรินภัคทร์ เวชกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมณีรัตน์ อุปลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอัญชรี มุงวษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายภีรมิต ประพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเปี่ยมพร ชลพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางฐิติมา ชัยบิล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

Scroll to Top