บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววารุณี บารมี

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายนฤชา ฮ่มป่า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจีรวัตร อรสินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)

นางสาวชนานันท์ วังศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top