บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประผลการจัดการศึกษา

นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.โชติกา กุณสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นายไพบูรณ์ คำภูมี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางนิรันดร จันลาวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.วราลักษณ์ อาจวิชัย

หัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี

ศึกษานิเทศก์

นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์

ศึกษานิเทศก์

ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริจินดา ศรีไทย

ศึกษานิเทศก์

นาย ปริญญา ขาวประภา

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์

ศึกษานิเทศก์

นางมัทนา ศรีโยธา

ศึกษานิเทศก์

นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล

ศึกษานิเทศก์

นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวจุฬาวรรณ พันธุ์ทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Scroll to Top