สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โพสต์เมื่อ : 18 ต.ค. 2563 เวลา 12:12 น. IP: 49.229.214.72
แชร์ให้เพื่อน

 เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ชูคลินิกวิชาการ สร้างรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่โรงเรียน

 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จัดประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา 2562 ชูคลินิกวิชาการ สร้างรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
          วันนี้ (18 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.
2523 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ทั้งด้านสุขภาพอนามัย อาหารและโภชนาการ การศึกษา
การอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยพระองค์ทรงงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จนสามารถประกอบอาชีพได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดงานประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ ที่จะได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้
          ทางด้านนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวว่า งานประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมคลินิกวิชาการ 5 สาระ ได้แก่ คลิกภาษาไทย คลินิกคณิตศาสตร์ คลินิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกสังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม
และคลินิกภาษาต่างประเทศ
 
“การประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวในที่สุด

       
**********
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2563

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ