สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 เผย ปี 62 นักเรียนโรงเรียน กพด. เรียนรู้อุดมการณ์สหกรณ์ 100 เปอ

โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2563 เวลา 09:13 น. IP: 10.10.0.36
แชร์ให้เพื่อน

 สพป.สกลนคร เขต 1เผย ปี 62 นักเรียนโรงเรียน กพด. เรียนรู้อุดมการณ์สหกรณ์ 100เปอร์เซ็นต์ คะแนนวิชาวัฒนธรรม สูงกว่า 80คะแนน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เผย ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ปี 2562 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่า 80 คะแนน
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ในการประชุมดังกล่าวมีการรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 โดยผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตาม 8 เป้าหมายหลัก ได้แก่
1) เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา พบว่า เด็กอนุบาลมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.15 (ผ่านเกณฑ์) เด็กประถมมีภาวะเตี้ยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.78 (ผ่านเกณฑ์) เด็กประถมมีภาวะผอมเฉลี่ยร้อยละ 5.92 และไม่มีนักเรียนที่เป็นโรคคอพอก (ผ่านเกณฑ์)
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เด็กนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100 เด็กพิการได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม โดยโรงเรียนมีค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) วิชาภาษาไทย 44.84 วิชาวิทยาศาสตร์ 30.80 วิชาคณิตศาสตร์ 27.71 วิชาภาษาอังกฤษ 26.56 และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) วิชาภาษาไทย 53.21 วิชาวิทยาศาสตร์ 29.42 วิชาคณิตศาสตร์ 22.55 วิชาภาษาอังกฤษ 26.80   
4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อการนำมาประกอบอาหารกลางวัน และนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ร้อยละ 100
5) ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนวิชาสิ่งแวดล้อม มีคะแนนการประเมินจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 85.49 (ผ่านเกณฑ์)
6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 80 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) นักเรียนสามารถพูดภาษาโส้ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของอำเภอกุสุมาลย์ สามารถจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และแสดงฟ้อนรำในงานบุญประจำปี
7) ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน โดยนักเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนไปผลิตอาหารในระดับครัวเรือน เฉลี่ยร้อยละ 92 นำความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพและการทำบัญชีไปใช้ในครอบครัว เฉลี่ยร้อยละ 61
และ 8) พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยมีประชาชนมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรในโรงเรียน จำนวน 1,657 คน และศึกษาดูงานด้านการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 858 คน
ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ รวมทั้งสิ้น 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนับตั้งแต่ปี 2533 ที่มีพระราชดำริให้โรงเรียนในอำเภอกุสุมาลย์จำนวน 6 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างเป็นระบบ และขยายจนครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอกุสุมาลย์ ในปี 2545
**********
ภาพ : วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ
ข่าว : ดุสิดา พุทธิไสย
ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ