สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต ๑ จัดการแข่งขัน โรงเรียน กพด. ระดับภาค

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2563 เวลา 13:56 น. IP: 10.10.0.192
แชร์ให้เพื่อน

 วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย  โรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ กลุ่ม  ๑๐  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  กิจกรรมทักษะวิชาการ   และกิจกรรมทักษะภาษาไทย   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดงาน  ๑  วัน  คือ วันที่  ๒๒   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

กิจกรรมที่จัดแข่งขัน  มี  ๓   กิจกรรม  คือ ๑.กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ๖  ด้านของครู  ได้แก่  ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ๒.กิจกรรมทักษะภาษาไทย  มี  ๕  กิจกรรม ประกอบด้วย การเล่านิทาน  ระดับชั้นอนุบาล  การแข่งขันคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  การอ่านเอาเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  การกล่าวสุนทรพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  ๑.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  มี  ๕  กิจกรรม  ประกอบด้วย การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นอนุบาล  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  การนำเสนอสร้างสำนึกพลเมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   นักเรียนที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   จาก ๑๐  จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี   ขอนแก่น     อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู หนองคาย  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์   บึงกาฬ  และจังหวัดสกลนคร งบประมาณในการจัดการแข่งขันได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ