สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต ๑ รับการนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๑

โพสต์เมื่อ : 7 ส.ค. 2562 เวลา 14:22 น. IP: 10.10.2.136
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ พระญาณเวที นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมรับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ โดย ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชํานาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นประธานการประชุมนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดในการนิเทศ ติดตามฯ ประกอบด้วย โครงการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ