สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

วันแม่แห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2565 โรงเรียนบ้านาเดื่อ

โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2565 เวลา 10:07 น. IP: 223.206.228.74
แชร์ให้เพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางนิภาพร อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเดื่อ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น 5 ด้าน พร้อมทั้งการแสดงของนักเรียน

อนุบาล 2

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางสาวรจนา โมธรรม คุณแม่ เด็กหญิงนัทมน นนสุข

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวนุจีรา เทอำรุง คุณแม่เด็กชายสิทธิโชค เพียตัวผู้

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางมณีภรณ์ บรรผนึก คุณแม่เด็กชายปภาวิชญ์ บรรผนึก

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาวประภัสสร พลอินสา คุณแม่เด็กชายธนาธิป ยนคำเสน

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวชมพู แสนเสน เด็กชายธีรภัทร จันทะคัด

 

อนุบาล 3

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางแพง ทิพย์สุวรรณ คุณยายเด็กหญิง บุษกร พาวะดี

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวอรสา ภูวงษา คุณแม่เด็กหญิงอมีนา คำวัน

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางสาววราภรณ์ อุทัยชัย คุณแม่เด็กชายกิตติพงษ์ นาพรม

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาววรรวิภา วิชัยยา คุณแม่เด็กหญิงรัตนวิภา วิชัยยา

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวบาง คำวัน คุณยายเด็กหญิงกชนมน อโนศรี

ประถมศึกษาปีที่ 1

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางสาวเมริน พลวงศา คุณแม่ เด็กหญิงเกศรินทร์ มูลคำศรี

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวปะราลี ทองประไพ คุณแม่เด็กหญิงธีรภัทร นนท์สุข

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางสาวอรุณี พวงพันอวน คุณแม่เด็กชายวิชัย นครแวด

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาวอินธิภรณ์ นอนิล คุณแม่เด็กหญิงอาลฎา ศรีษะเนตร

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวเกสรสุดา กาดอนป่า คุณแม่เด็กหญิงอารีรัตน์ ดวงเคน

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางสาวมะลิ สังกะสี เด็กหญิงวิชชาพร ครกกระโทก

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางลฎาภา เมืองอามาตย์ คุณแม่เด็กหญิงสุภวิตา เมืองอามาตย์

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางจันทร์แดง โคตรวังอวน คุณแม่เด็กชายศรันย์ จันทร์เส

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาวลัดดาวัลย์ ศิริฟอง คุณแม่เด็กหญิงจิราพร วิชัยยา

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวเมรี บลลา คุณแม่เด็กหญิงสุชาดา อุปครุฑ

ประถมศึกษาปีที่ 3

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางสาวกัญญาภัค กระบอกโท คุณแม่เด็กหญิงชิดชญา ฉิมชัย

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวกัญญาภัค กระบอกโท คุณแม่เด็กหญิงกนกนาถ ฉิมชัย

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางสาวมยุรี สีหาราช คุณแม่เด็กชายภุชง ทิพย์สุวรรณ

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางอำภา ขันบรรจง คุณแม่พร้อมพัฒน์ ขันบรรจง

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวทัศนีย์ แสนเสน คุณแม่เด็กหญิง วิชุดา จันทร์เพ็ง

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางสาวนภัสสร ดุสิตา คุณแม่เด็กหญิงทิวาภรณ์ ไชยวงคต

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวมานิตา แสนเสน คุณแม่เด็กหญิงฐิติรัตน์ บลลา

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางสาวศรีนคร นุษา คุณแม่เด็กชายเพิ่มทรัพย์ นนท์สุข

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาวประกายทิพย์ วิชัยยา คุณแม่เด็กหญิงพิชญาภา นิ้วน้อย

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวเบญจมาศ ปุ่งคำน้อย คุณแม่เด็กหญิงพิมพ์ชญา สุระชัย

ประถมศึกษาปีที่ 5

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางอารยา นอนิล คุณแม่เด็กหญิงผาติรัตน์ นอนิล

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางอุไรวรรณ์ สุวรรณคำ คุณแม่เด็กหญิงอัดรินทร์ วิชัยยา

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางอรุณี พวงพันอวน คุณแม่เด็กชายชิฏาพร พรมหาคำ

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางฐิติมา ทิพย์สุววรณ คุณแม่เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์สุววรณ

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางสาวจินตนา คำพอง คุณแม่เด็กหญิงวริศรา ศรีประเสริฐ

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเรียนดี

นางดารุณี นนท์สุข คุณแม่เด็กหญิงนารีรัตน์ นนท์สุข

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวมยุลา อโนศรี คุณแม่เด็กหญิงวิภาดา อโนศรี

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีจิตอาสา

นางสาวอรทัย เพียตัวผู้ คุณแม่เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำสงค์

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

นางสาวมยุรา โมธรรม คุณแม่เด็กชายกรมทัศน์ นานาวัน

ดีเด่นด้านส่งเสริมลูกเป็นผู้มีมารยาทดีเด่น

นางวันนา สิมพานดง คุณแม่เด็กชาย จักรพันธ์ สิมพานดง