สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 เผยผลการดำเนินงานโครงการอาหารเช้า ส่งผลดีต่อร่างกายและสมองของนั

โพสต์เมื่อ : 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:04 น. IP: 10.10.2.33, 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 เผยผลการดำเนินงานโครงการอาหารเช้า ส่งผลดีต่อร่างกายและสมองของนักเรียน
          วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการริเริ่มกองทุนอาหารเช้าสู่ความยั่งยืน โดยมีนาย วิทยา ชุมปัญญา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมกับมูลนิธิกรุงเพทประกัยภัย จำกัด โดย นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ดร.อภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. และ ดร.สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนกอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. มี ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วม พร้อมนำเสนอผลงานของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการดำเนินการสู่ความยั่งยืน โดย ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
         โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นความร่วมมือของ สพป.สกลนคร เขต 1 กับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จำกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 21 โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก 20 โรงเรียนและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ครัว นักเรียน รวม 1,660 คน ผลการดำเนินโครงการพบว่า การรับประทานอาหารเช้าส่งผลให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า นักเรียนมีร่างกายที่เจริญเติบโตสมส่วนค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัยดีขึ้น นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง RT, NT และ O-NET เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และโรงเรียนได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยโรงเรียนมีกลไกการดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสร้างความตระหนักร่วมกันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผู้ใหญ่บ้าน วัด การประชาสัมพันธ์เมื่อมีงานบุญในหมู่บ้าน การสร้างภาคีเครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การจัดตั้งกองทุนอาหารเช้า เป็นต้น และแต่ละโรงเรียนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาหารเช้าที่แตกต่างกัน เช่น การรับบริจาคเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา ผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่า การช่วยเหลือจากภาครัฐที่มอบพันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ไข่ เชื้อเห็ด ไม้ผลจากศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานและเกษตรจังหวัดสกลนคร การรับบริจาควัตถุดิบ พืช ผัก ข้าวสารจากผู้ปกครองและชุมชน การมีแม่ครัวจิตอาสาทั้งรูปแบบแม่ครัวจิตอาสาประกอบอาหารร่วมกับครู แม่ครัวจิตอาสาผลัดเปลี่ยนกับครูเวรอาหารเช้า แม่ค้าจิตอาสาซื้อวัตถุดิบให้ครูเวรเป็นผู้จัดทำ หรือการจ้างแม่ครัวประกอบอาหารในแต่ละวัน วัดในชุมชนนำอาหารเช้ามาสมทบในวันพระ การจัดทำเมนูทั้งแบบเมนูหลักและเมนูเสริม การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารเช้า การบูรณาการอาหารเช้าและอาหารกลางวันร่วมกัน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้แจกถุงยังชีพที่เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด ไข่ไก่ และนม ให้นักเรียนนำไปประกอบรับประทานเองที่บ้าน
         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการประสานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาขับเคลื่อน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานของกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีปัจจัยหรือเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญคือ การสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการการขับเคลื่อนกิจกรรม

.
ภาพการประชุม
https://photos.app.goo.gl/GJP7sztjxZb1dQkX7
VTR สรุปผลโครงการฯ
https://fb.watch/eujULhSIzH/
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ