สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ม.ต้น

โพสต์เมื่อ : 24 มี.ค. 2565 เวลา 16:18 น. IP: 1.20.217.161
แชร์ให้เพื่อน

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ม.ต้น
          วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น โดยมี ดร.สมพร หลิมเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกลุ่ม ICT ชั้น 1 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1
          นายไพรวัลย์ จันทะนะ กล่าวในการเปิดการอบรมฯ ว่า ผลจากการทดสอบต่าง ๆ เช่น การวัดผลประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุง สำหรับการประเมินระดับนานาชาติ คือ การประเมินความฉลาดรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ของนักเรียนไทยในโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) พบว่า สมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อเคราะห์ ตลอดจนนำความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการเรียน และการทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องด้านการอ่าน

          ทั้งนี้ การอ่านมีความสำคัญและจำเป็นต่อการศึกษา เพราะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้และความคิด ผู้ที่มีสรรถนะการอ่านอย่างแท้จริงจะสามารถนำประสบการณ์ ความรู้และความคิดไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการอ่านและการวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ จากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ