สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหาร

นายไพรวัลย์ จันทะนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายวิทยา ชุมปัญญา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ดร.สท้าน วารี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ดร.ชรินดา พิมพบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางสมบัติ แก้วมะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดร.สมพร หลิมเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางญาณิชศา โชติธนผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาววารุณี บารมี

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางพินทุมดี เหล่ากว้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com