• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายทองสุข ศรีหาพุฒิ


พนักงานธุรการ ส3
085-7604572

งานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะรองหัวหน้าคนงาน ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และงานอาคารสถานที่
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิมตลอดจนดูแลรักษามิให้เกิดการชำรุดเสียหาย
๓. ติดต่อประสานงาน ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ดูแลความเรียบร้อยบ้านพัก ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑
๔. งานดูแลความสะอาดห้องประชุมอาคารนิเทศ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒
๕. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารนิเทศ
๖. จัดเตรียมห้องประชุม วางแผนการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
เครื่องเสียง จัดห้องประชุมในอาคาร เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
๗. ประสานเบิก เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องและเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที เช่น หลอดไฟ ถ่าน ไมค์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เป็นต้น
๘. กำกับดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๙. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา และสุขภัณฑ์ หากเกิดชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย