• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายสุทิน บุตรมหา


พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
081-2632777
sutin.bo@gmail.com
งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าคนงาน ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และงานอาคารสถานที่
๒. ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณกลาง รับ - ส่ง หนังสือราชการ /เอกสาร
๓. จัดทำสถิติและรายงานหนังสือ รับ - ส่ง ประจำเดือน/ประจำปี
๔. เก็บรวบรวมสำเนาหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ ของหน่วยงาน
๕. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิมตลอดจนดูแลรักษามิให้เกิดการชำรุดเสียหาย
๖. ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารภายนอกอาคาร พร้อมใช้งาน รวมถึงช่วงงานกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน
๘. จัดทำป้าย ออกแบบ เขียนผ้า หรือติดสติ๊กเกอร์ ป้ายต่าง ๆ
๙. วางแผนติดตั้งป้าย ประดับ ตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื่องในงานวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่
๑๐. จัดเตรียมห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ และดูแลให้พร้อมใช้งานตลอด
๑๑. จัดห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น ๓ พร้อมดูแล ทำความสะอาด
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย