• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางพินทุมดี เหล่ากว้าง


ผู้อำนวยการกลุ่ม
091-8655539
Pintummadee@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรณีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย ได้แก่ การวางแผน เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัย จัดทำโครงการอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและวินัย
๓.ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ รับเรื่องและตรวจร่างหนังสือร้องเรียน ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๔.ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย และการตรวจพิจารณาวินัย ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงและอย่างร้ายแรง ตรวจพิจารณาสำนวนทางวินัย ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ หรือผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษการรายงานดำเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่ รับเรื่องอุทธรณ์และตรวจสอบคำอุทธรณ์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ หรือผู้มีอำนาจ รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
๖.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ ได้แก่ รับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบคำร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ หรือผู้มีอำนาจ การรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์
๗.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ตรวจพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตรวจพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และสำนวนอำนาจ การรายงานการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และการรายงานการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดการบังคับค่าสินไหมทดแทน
๘.การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทุจริต และประพฤติมิชอบและคดีอื่น ๆ ของรัฐ ได้แก่
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ หรือผู้มี
๘.๑ รับมอบอำนาจจากหน่วยงานให้ฟ้องแก้ต่างคดี
๘.๒ ประสานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ อัยการ ศาล ตุลาการ ราชทัณฑ์ ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน
๘.๔ จัดทำคำฟ้อง คำให้การ คำแถลง คำอุทธรณ์ คำขอ คำร้อง จนคดีถึงที่สุด
๘.๕ รายงานผลคดีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๖ ดำเนินการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ สืบหาหลักทรัพย์ ยึด อายัด และจำหน่าย ทรัพย์สินขายทอดตลาด ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท บังคับเอาค่าเสียหายคืนรัฐโดยไม่ฟ้องศาล
๘.๗ รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีทางศาล
๙. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบได้แก่
๙.๑ จัดทำแผนหรือโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
๙.๒ กำกับ ติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างในสังกัดให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
๙.๓ รับแจ้งเบาะแส ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแส สายด่วน ตู้ไปรษณีย์ สร้างเครือข่าย สังคมออนไลน์ (Sociak networks)
๙.๔ มาตรการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้ง และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ตามมติ ครม. และระเบียบ กฎหมาย
๙.๕ ประสานเชื่อมโยง ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๙.๖ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานเอกสารหลักฐานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือตำรวจ เพื่อดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๐.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและคดีของรัฐ ได้แก่ รวบรวมและจัดทำสถิติ ข้อมูล เกี่ยวกับภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นประจำปี รายงานผลต่อสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ หรือผู้มีอำนาจ
๑๑.ร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
๑๒.ร่างและตรวจร่าง นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
๑๓.ปฏิบัติงานศูนย์ ฉก.คศ. ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๑๔.ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นและคำแนะนำด้านกฎหมายและคดี แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
๑๕.งานธุรการกลุ่ม เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ ดังนี้
๑๕.๑ การจัดทำทะเบียนคุม รับ - ส่ง หนังสือราชการลับ
๑๕.๒ การจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่งลับ
๑๕.๓ การจัดทำวาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
๑๕.๔ การจัดทำวาระการประชุม อกศจ.ด้านวินัย
๑๕.๕ การจัดทำวาระการประชุม กศจ.ด้านวินัย
๑๖.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย