• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นาย สุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่ง


นักวิชาการเงินและบัญชี
082-1248177
supatpongdater@gmail.com
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
๒.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานระบบงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
๓.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ
๕.วางแผนการตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีและพัสดุ ระบบการดูแลทรัพย์สิน และระบบการสอบทานการควบคุมภายใน
๖.จัดทำเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบ เกณฑ์/ตัวชี้วัด ระบบงาน ตามแนวทางการตรวจสอบ
๗.ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน/บัญชี ด้านการบริหารทรัพย์สิน และการตรวจพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๘.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๙.ติดตามผลการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะไว้
๑๐.รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๑๑. ประสานงานให้ความร่วมมือกับกลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัดผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
๑๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ด้วยการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การบริหารสินทรัพย์และการดำเนินงานแก่สถานศึกษาในสังกัด
๑๓ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๑๔.ปฏิบัติหน้าที่ แทน นางสุมนทา สงวนนาม กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๑๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย