• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายจักรพงษ์ อนุอัน


เจ้าพนักงานธุรการ
0844383699
lackttt@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง ในระบบกรมบัญชีกลาง
2. จัดทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
3. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4. การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร ในระบบทะเบียนประวัติ
5. การให้บริการยืม-คืน เอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
6. การตรวจสอบ และเพิ่มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
7. การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กบข.ในระบบ MCS-WEB
8. ผู้ดูแลระบบการลา วันลาสะสม ในระบบ (AMSS++) สพป.สกลนคร เขต 1
9. ผู้ดูแลระบบ และนำเข้าข้อมูลการบันทึกขออนุญาตไปราชการ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย