• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวกัลยา งันลาโสม


นักทรัพยากรบุคคล
081-9758150
kanlayangan09@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล กรณี ที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๒
๒.ให้คำปรึกษา ควบคุมกำกับ ติดตาม เพื่อให้งานในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย ของทางราชการด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๓.วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจำเป็น ต้องการ และความขาดแคลน เกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
๓.๒ การวางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓ งานขอกำหนดอัตราตั้งใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔ งานควบคุมตรวจสอบและขอใช้ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในสังกัด
๓.๕ งานดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ
๓.๖ งานการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๗ การจัดสรรอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
๔.การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
๔.๑ งานเกลี่ยอัตรากำลังการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ งานจัดทำบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๓ เสนอการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กศจ.สกลนครเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕.การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ค (๒)
๖.การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย