• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางนริศรา กวนพา


เจ้าพนักงานพัสดุ
0872299119
narisarakan53@hotmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ขออนุมัติเบิก งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ที่โรงเรียนดำเนินการ ทุกผลผลิต
๒.ตรวจสอบ เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายการกันเงิน ทุกผลผลิต กิจกรรม/โครงการ ทุกงบรายจ่าย ที่รับผิดชอบ
๓.ตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัด ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และจัดทำฎีกางบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ทุกแผนงาน /ผลผลิต/โครงการที่โรงเรียนดำเนินการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๔.ตรวจสอบ ควบคุมและเบิกจ่ายงบจังหวัด
๕.จัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS
๖.ตรวจสอบค่า K
๗.ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๘.การบริจาคที่ดินและทรัพย์สินให้ทางราชการ
๙.ดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอน
๑๐.ดำเนินการเกี่ยวกับป่าไม้
๑๑.ดำเนินการจ้างพัสดุโรงเรียนตามที่ สพฐ. มอบหมาย
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๓.ปฏิบัติหน้าที่แทน นางขวัญเรือน เวชกูล กรณีที่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้