• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางเพียงพอใจ บุญยทรรพ


นักทรัพยากรบุคคล
042970132
warangrat.boo@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฺฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๑
๒.ให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับติดตาม เพื่อให้งานในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของทางราชการด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยกการสำนักงานเขตพื้นที่ ตามลำดับ
๓.การจัดทำข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ของกรมบัญชีกลาง
๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
๔.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ
๔.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ
๔.๓ การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีเลื่อนวิทยฐานะ
๔.๔ การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี ได้รับบำเหน็จความชอบพิเศษ ยาเสพติด
๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน
๕.๒ การจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๖.การจัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปี
๗.การจัดทำบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม
๘.เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง
๙.งานขอรับรางวัลประจำปี
๑๐.งานจัดทำข้อมูลบุคลากร จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ
๑๑.จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
๑๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย