• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสมบัติ แก้วมะ


ผู้อำนวยการกลุ่ม
0831453375
sombattuu@gmail.com
ปฏิบัติหนาที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้
๑.ควบคุม กำกับ ดูแล กลั่นกรอง วินิจฉัย สั่งการ และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และรับผิดชอบงานธุรการ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๒.พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง บันทึกความเห็นเกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลท ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้.
๓.พัฒนางาน การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง วินิจฉัย สั่งการงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล แก่โรงเรียนในสังกัด
๕.งานนโยบายเร่งด่วน สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานจังหวัดและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง หรือภารกิจงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นหลังจากคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
๖.ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางเพียงพอใจ บุณยทรรพ ปฏิบัติหน้าที่แทน ลำดับที่ ๑ และนางสาวกัลยา งันลาโสม ปฏิบัติหน้าที่แทน ลำดับที่ ๒
๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย