สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2563 เวลา 12:07 น. IP: 10.10.0.20
แชร์ให้เพื่อน

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

<

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561