สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน โรงเรียน กพด.

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2563 เวลา 16:58 น. IP: 223.206.228.53
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  กิจกรรมทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการ กพด.ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยยงค์  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  จะจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  ทักษะวิชาการและทักษะภาษาไทย  ของโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีต่อโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของครู ทั้ง    ด้าน ได้แก่  ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย  ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนด้านทักษะภาษาไทยและทักษะวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑  เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปการแบ่งออกเป็น     กิจกรรม  คือ  กิจกรรมทักษะภาษาไทยมี    กิจกรรม ประกอบด้วย การเล่านิทาน  ระดับชั้นอนุบาล  การแข่งขันคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  การอ่านเอาเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓    การกล่าวสุนทรพจน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  มี    กิจกรรม คือ การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นอนุบาล  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  การนำเสนอสร้างสำนึกพลเมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ