สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

โพสต์เมื่อ : 31 ก.ค. 2562 เวลา 14:04 น. IP: 10.10.3.201
แชร์ให้เพื่อน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายใน

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการรายงานการประเมินที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และได้ศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งแบบรา่ยงานการประเมินการควบคุมภายใน ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การเขียนรายงานและคำอธิบาย แบบสรุปความเสี่ยง ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภา่ยในของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป