สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2562 เวลา 15:11 น. IP: 1.2.132.180
แชร์ให้เพื่อน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

 1.วิธีการดำเนินงาน

          1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
           2.ทำบันทึกเสนอการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
           3.หาข้อมูล จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          4.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน ในการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
          5.รวบรวมแบบสอบถาม สรุปข้อมูล 
          6.บันทึกเสนอสรุปผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
          7.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
          8.ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน เพื่อแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ พร้อมนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงพัฒนางานและการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

2. ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.6.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา

และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารและ

การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

(คน)

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

จำนวน

(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ

1. ด้านวิชาการ

471

-

55

418

1340

535

1875

25.12

2. ด้านบริหารงานบุคคล

471

19

67

554

1251

464

1715

25.46

3. ด้านงบประมาณ

471

-

60

468

1284

540

1821

25.86

4. ด้านบริหารทั่วไป

471

12

80

412

1318

541

1859

25.33

รวม

           

7270

100

คิดเป็นร้อยละ

100

             

3. ปัญหา อุปสรรค         -ไม่มี                            

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา      - ไม่มี     

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   


 

                         

ผู้โพสต์ : Admin (แอดมิน)
: 2197