สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 9

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:39 น. IP: 1.2.179.97
แชร์ให้เพื่อน

เอกสารการบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 9 ประกอบด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่น รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2. การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานคำชี้แจงการจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1/ส) 3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2/ส) แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส) 4. คำชี้แจงการด าเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ คำชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐนะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA4/ส) และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ(PA5/ส)