สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสต์เมื่อ : 27 ก.ค. 2564 เวลา 22:38 น. IP: 223.24.161.99
แชร์ให้เพื่อน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานและการจัดการศึกษา

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ

 

 

 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

24 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 25 เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหาร

26 เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู

 

 

ผู้โพสต์ : Admin (แอดมิน)
: 1151