สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฎศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น นาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา
วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 7 ครั้ง

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 12 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 106 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 120 ครั้ง

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community : PLC) เพื่อ
วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 527 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการจัดประสบการณ์ หนูน้อย
วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 380 ครั้ง

การทดสอบและสะท้อนผลข้อสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนในศูนย์แมดด่านพลังวิทย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการทดสอบและ
วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2564 โดย นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
อ่าน 247 ครั้ง

นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว&qu
นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบร
วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 247 ครั้ง

คู่มือการการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
<br>(INTERNAL SUPERVISION BASE ON CLASSROOMS)

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1635 ครั้ง

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
วันที่โพสต์ 2 ต.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 404 ครั้ง

ประกาศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1026 ครั้ง

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1608 ครั้ง

คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปร
วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 2328 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
วันที่โพสต์ 24 ก.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1210 ครั้ง

ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 372 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 797 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.บรรพต แสนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายวัชระพงษ์ ภูยางสิม
ศึกษานิเทศก์
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
ศึกษานิเทศก์
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษานิเทศก์
นายสมนึก พิมพ์นนท์
ศึกษานิเทศก์
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง อัยวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย
ศึกษานิเทศก์
พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com