สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 175 ครั้ง

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย " เดินหน้าและพัฒนาก
วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 1338 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ การประเมินทักษะ
วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 128 ครั้ง

แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย ส ๕
แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย ส ๕
วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2564 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 257 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูต
วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 275 ครั้ง

การจัดอบรมครู หลักสูตร ?พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม? รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4
การจัดอบรมครู หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4
วันที่โพสต์ 9 พ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 189 ครั้ง

การพัฒนาครูอบรมออนไลน์
การพัฒนาครูอบรมออนไลน์ ?การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำสื่อเท
วันที่โพสต์ 18 ต.ค. 2564 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 276 ครั้ง

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพกา
วันที่โพสต์ 7 ต.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 581 ครั้ง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา
วันที่โพสต์ 5 ต.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 632 ครั้ง

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางกา
วันที่โพสต์ 5 ต.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 563 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้ในสถนาการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนรู้ในสถนาการณ์การแพร่ระบาด
<br>ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (C

วันที่โพสต์ 5 ต.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 470 ครั้ง

วุฒิบัตรการอบรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
วุฒิบัตรการอบรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่โพสต์ 1 ต.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 879 ครั้ง

ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย" เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 628 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเร
วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4485 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมข
วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 921 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 591 ครั้ง

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ BEST PRACTE
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 690 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.บรรพต แสนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายวัชระพงษ์ ภูยางสิม
ศึกษานิเทศก์
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
ศึกษานิเทศก์
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษานิเทศก์
นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย
ศึกษานิเทศก์
นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ศึกษานิเทศก์
นาย ปริญญา ขาวประภา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางมัทนา ศรีโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com