• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์


เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
0980976305
Yuttasah12345@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ มีหน้าที่ดังน้
๑.งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๑.๑ การจัดตั้งกลุ่ม ตั้งกองลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
๑.๒ การจัดตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
๑.๓ การจัดงานวันสำคัญ งานพิธีทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตร
นารี
๒.ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
๓.งานวันเด็กแห่งชาติ
๔.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ร้บมอบหมาย
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย