• perm_phone_msg+(042) 970 131

นายวัจน์กร หอมไกรลาศ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
0653869932
jm.watchakon@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน และงานอื่น ๆ ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มงานนโยบายและแผน และช่วยปฏิบัติงานทั่วไปในทุกกลุ่มงาน
๒.งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
๓.ส่งหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณ Electronic
๔.งานสำเนาเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ หนังสือเวียนต่าง ๆ
๕. แจกจ่ายหนังสือไปยังผู้รับผิดชอบ
๖. แจ้งเวียนบันทึก /หนังสือราชการ และเรื่องต่าง ๆ ให้ภายในกลุ่มรับทราบ
๗.บันทึกเสนอการประชุมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ภายในกลุ่มรับทราบ
๘.งานธุรการต่าง ๆ งานจากต่างสังกัดแจ้งมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือ งานแจ้งประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อปิดประกาศ แจ้งเวียนเพื่อทราบเพื่อเก็บรวบรวม และเพื่อดำเนินการ
๙.งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ถ่ายภาพ ทำวีดีทัศน์ ทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว Electronic-line
๑๐. ตรวจสอบแฟ้มออกจากหน้าห้อง รอง.ผอ.สพป.ที่กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย