• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางวริญทิพย์ เครือทองศรี


นักวิชาการศึกษา
088-7429399
Warinphip456@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้
๑.โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
๒.งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
๓.งานสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
๔.งานอนามัยโรงเรียน
๕.งานส่งเสริมสุขภาพ
๖.งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
๗.งานประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
๘.ประสานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๙.การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเอดส์
๑๐.งานประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ
๑๑.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย