• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางอรัญญา แสนสีแก้ว


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-5609843
Ningaranya2515@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ลำดับที่ ๑
๒.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ
๒.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจฉริยาภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)
- การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิค และโอ
ลิมปิค ระหว่งประเทศ USO
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
๓.ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓.๑ งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๓.๒ งานระดมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยต่าง ๆ และ
เสียชีวิต นักเรียนด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
๓.๓ งานทุนช่วยเหลือนักเรียนจากตู้บริจาค
๔.งานทุนการศึกษาต่าง ๆ ทุกประเภท
๕. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา และ การทำระเบียนแหล่งเรียนรู้
๖.ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความรู้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส สำรองข้อมูลเด็กด้อยโอกาสจัดทำทะเบียนนักเรียนด้อยโอกาส
๘.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย