• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว


เจ้าพนักงานธุรการ
081-7176673
S.rattiya09@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.การติดตามการย้ายและการจำหน่ายนักเรียน
๑.๑ การขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
๑.๒ การติดตามนักเรียนย้ายไปโรงเรียนอื่นภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๓ การติดตามนักเรียนย้าย และการรายงานผลการรับ
นักเรียนที่ย้ายเข้ามาจากเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/งานการประกวดแข่งขันทางวิชาการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแลหน่วยงานอื่นให้ครูบุคลากร สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๓.งานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔.งานจัดเก็บเอกสารและการทำลายหนังสือราชการ
๕.งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย